Användarvillkor

1. Allmänt

Awelivets kurser är produkter som kan användas av en (1) licenstagare (kunden). Ditt medlemskap är strikt personligt och får inte överlåtas, visas för eller användas av annan person. Allt material i kurspaketet är alltså enbart för betalande medlemmar. Det är inte tillåtet att visa eller dela materialet, helt eller delvis med någon annan. Det är heller inte tillåtet att sälja någon del. Respektera även andra deltagares copyright – kopiera ingen annans idéer eller lösningar utan deras uttryckliga godkännande.


2. Ansvar

Vid köp av en webbkurs erhåller kunden en användaridentitet och lösenord. Kunden är ansvarig för att lösenordet förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Awelivet har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra kundens användaridentitet och lösenord. Awelivet får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet.


3. Villkor

Inloggningsuppgifterna gäller enligt villkoren för kurspaketet, från det att kunden godkänt detta avtal. I och med att kunden registrerat sig på lärplattformen har avtalet accepterats. Om användarvillkoren inte respekteras har Awelivet rätt att dra tillbaka licensen utan dröjsmål.


4. Upphovsrätt

Allt material i kursportalen tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Awelivet. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Awelivet. Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt, bruk.


5. Förbehåll

Kursernas innehåll tillhandahålls som inspiration och forskningsbaserad kunskap i befintligt skick. Awelivet ger alltså inga utfästelser eller garantier vad gäller kundens förväntade resultat för ett specifikt ändamål, och inte heller för liknande material på andra webbsidor som hänvisar eller länkar till kursinnehållet.


6. Ansvar

Kunden är i förhållande till Awelivet ensam ansvarig för den information som överförs. Awelivet är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Awelivet är inte skadeståndsskyldigt i händelse av Force Majeure. Awelivet är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Awelivet eller någon annan. Kunden skall hålla Awelivet skadelös för krav riktade från tredje man mot Awelivet på grund av användningen av tjänsten.


7. Ändringar av avtalsvillkor m m

Awelivet har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.


8. Ångerrätt

Enligt distansköpslagen äger du rätt till att ångra din beställning av abonnemang inom 14 dagar efter din beställning. Du får då pengarna tillbaka inom 30 dagar. OBS: Ångerrätten gäller dock inte om du loggat in till den andra kursdelen (kurs 02) och därmed fått tillgång till modulens material och funktioner.